Metody pracy

Montessori    

Metoda Montessori powstała z obserwacji dzieci. Montessori używając specjalnie stworzonych materiałów, była w stanie przemówić do wewnętrznego pragnienia, zdobywania wiedzy przez dziecko. Dziś materiały te prezentowane są w małych grupach , często na podłodze, pobudzając do indywidualnego praktycznego uczestnictwa oraz prowadząc do znalezienia rozwiązań dzięki dialogowi między rówiesnikami. Dziecku zezwala się na pewną wolność aby było samodzielne w niezwykle sekwencyjnej strukturze metody Montessori. Kontrolowanie błędów odbywa się za pomocą edukacyjnym co wzbudza pewność siebie dzieci i ich samodzielność.

 

Edukacja Metodą  Dobrego Startu

Metoda dobfego startu kształtuje orientację przestrzenną oraz rozwija funkcje językowe, spostrzeżeniowe, dotykowe, kinestetyczne i motoryczne. Ćwiczenia, na których opiera się ta metoda, usprawnia jednocześnie analizatory:

* wzrokowy (znak graficzny)

* słuchowy (piosenka)

* konestetyczno-ruchowy (odtwarzanie znaków graficznych zgodnie z rytmem piosenki)

Ćwiczenia przyczyniają się także do kształcenia lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni oraz kształtują zdolnośc operowania symbolami. Wiele elementów zawartych w  omawianej metodzie, stanowi atrakcyjną formę zajęć, dzięki czemu wyzwalana jest aktywność dziecka i to w kierunku wykonywania konkretnych ćwiczeń związanych z realizacją znaku, jak i nawiązania kontaktu z rówieśnikami. 

 

Edukacja Metodą Pedagogiki Zabawy

W zabawie dziecko ma okazję zdobyć wiedzę, umiejętności, wartości społeczne i moralne, doświadczyć wrażeń, emocji i uczuć. Nauczyciel ma możliwość wspierania, wzmacniania, aktywizowania i stymulowania dziecka. Pedagogika zabawy to działanie w grupie, które daje radość, które uczy, bawi i wychowuje. W metodach pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku żłobkowo/przedszkolnym zastosowano następujący podział:

* metody wstępne

* metody aktywizujące

* metody integracyjne

* metody twórczego opracowania tematu

* metody plastyczne

 

Edukacja Aktywności Ruchowej

Wiek żłobkowy to okres wzmożonego wzrostu organizmu dziecka. Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności, rozwijania uczuć społecznych i smaku estetycznego. Szeroko pojęte zdrowie (w sensie fizycznym, psychicznym i społecznym)kojarzy się zawsze z prawidłowym rozwojem fizycznym i pełną sprawnością ruchową. W obecnych warunkach cywili zacji technicznej i urbanizacji,dziecko ma bardzo ograniczone możliwości spontanicznego wyżycia się ruchowego. Niekorzystne tendencje w wychowaniu rodzinnym wymuszają na nauczycielach żłobka znaczne rozszerzenie celów i treści działalności pedagogicznej w zakresie rozwoju fizycznego i wychowania zdrowotnego żłobkowicza. Mając to na uwadze nauczyciele powinni zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój psychomotoryczny i kształtować prawidłowe postawy wobec zajęć ruchowych, aby ćwiczenia i zabawy sprawiały dzieciom radość.

Zobacz także:

English Preschool

W naszym przedszkolu z akcentem brytyjskim, stawiamy na edukację poprzez kreatywną zabawę, która w naturalny sposób angażuje dzieci do przyswajania wiedzy.

Przedszkole

W naszym przedszkolu stawiamy na aktywność twórczą i zabawę, które pozwalają dziecku lepiej poznać i zrozumieć otaczający świat.

Galeria zdjęć